PAU J Soc Sci Ins: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Üniversite Öğrencilerinin Kastamonu Şehrine Yönelik Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
A Research on Determining The Perceptions of The City of Kastamonu of Kastamonu University Students
Niyazi Gümüş
doi: 10.5505/pausbed.2017.33716  

2.
Denizli İli Şarap İmalat Sektörü Analizi Ve Maliyet Muhasebesi Uygulama Politikalarına İlişkin Bir Değerlendirme
An Analysis Of Wine Production Industry In Denizli Province And An Appraisal About Cost Accounting Application Policies
Hakan Sarıtaş, Mehmet Utku


3.
Uzaklık ve Yakınlık Arasında: Tony Kushner’in Homebody/Kabil Oyununda Hümanitarizm ve Karanlık Turizm
Between Proximity and Distance: Humanitarianism and Dark Tourism in Tony Kushner’s Homebody/Kabul
Eda Dedebas Dundar


4.
Kadim bir paradigma olarak iş etiği: Siyasetnamelerden çıkarımlar
Business ethics as an ancient and mediavel paradigm: Inspirations from mirrors for prince
Sümeyye Kuşakcı, Senad Busatlic
doi: 10.5505/pausbed.2017.70037  

5.
E-Lojistikte Kritik Faktörlerin Belirlenmesi: Türkiye’deki E-Lojistik Uygulamaları
Determination E-Logistics Critical Factors: E-Logistics Applications In Turkey
Mevhibe Türkmen, Mert Anıl Sarıcan


6.
Cicely Hamilton’ın A Pageant Of Great Women Eserinde Tarihsel Rol Model Olarak Olağanüstü Kadınlıklar
Exceptional Femininities as Historical Role Models in Cicely Hamilton’s A Pageant Of Great Women
Enes Kavak
doi: 10.5505/pausbed.2017.19327  

7.
Gönülsüz Muhabbetten Dostluğa: 1949 Çin Devrimiyle Birlikte Sovyetler Birliği-Çin Komünist Partisi/Çin Halk Cumhuriyeti İlişkilerinin Değişen Yüzü
From Reluctant Relationship to Friendship: The Changing Face of the Soviet Union-Communist Party of China/People’s Republic of China Relations with the 1949 Chinese Revolution
Umut Bekcan


8.
Küresel Ekonomi ve Türkiye: Küresel Ekonomiye Entegrasyon Süreçlerinde Küreselleşmenin Derecesi, Niteliği ve Büyümeye Etkisinin Ölçülmesi, 1961-2013
Global Economy and Turkey: The Measurement of the Globalization’s Level, Its Property and Its Effects to the Economic Growth in the Duration of Integration to the Global Economy, 1961-2013
Hakan Acaroğlu, Zeki Kartal
doi: 10.5505/pausbed.2017.32448  

9.
Douglas Coupland’ın Shampoo Planet adlı Romanında Ulus Kimliğinin Saptanması
Identifying the Nation in Douglas Coupland’s Shampoo Planet
Sinem Yazıcıoğlu


10.
İran’ın Ortadoğu Politikası
Iran’s Middle East Policy
Ibrahim Arslan


11.
Jane Eyre’ın Çocuksu Kanatlı Perısının Romanın Olumsuzluklarının Üstüne Yükselmesı
Jane Eyre’s Childlike, Avian Fairy Rising Above The Novel's Negativity
Gillian Mary Elizabeth Alban
doi: 10.5505/pausbed.2017.49369  

12.
MENOLOGIA RUSTICA COLOTIANUM: Roma Taşrasına Ait İstisnai Bir Takvim
MENOLOGIA RUSTICA COLOTIANUM: An Exceptional Calendar Belongs to The Roman Countryside
Onur Sadık Karakuş


13.
Erkeklerin distopyasında isyancı kadınlar: Katniss ve Furiosa
Rebellious women in men's dystopia: Katniss and Furiosa
Cenk Tan
doi: 10.5505/pausbed.2017.22599  

14.
TEKEL-HES ve Gezi Parkı Protestoları Ekseninde Türkiye’de Eylem Dalgalarının Sürekliliği ve Değişimi
The Continuity and Ruptures of Mobilization Waves in Turkey in the Axes of Tekel-HES-Gezi Parkı Protests.
Yavuz Yıldırım, Selin Bengi Gümrükçü
doi: 10.5505/pausbed.2017.00821  

15.
Eski Anadolu Türkçesinde Aruz Vezni ve Uyağın Zarf-fiil Eklerine Etkisi
The Effect of Aruz Meter and Rhyme On Gerund Suffixes In Old Anatolian Turkish
Erkan Salan
doi: 10.5505/pausbed.2017.77487  

16.
Ar-Ge Yatırımlarının Toplam Faktör Verimliliği Üzerindeki Etkileri: OECD Ülkeleri Üzerinde Panel Veri Analizi (1994-2014)
The Effects On Total Factor Productıvıty Of R&D Investments A Panel Data Analysıson OECD Countrıes: (1994-2014)
Halil İbrahim Aydın, Ömer Yalçınkaya
doi: 10.5505/pausbed.2017.90582  

17.
1921 Polonya Anayasasının 1924 Türkiye Anayasası Üzerinde Etkileri
The Impacts Of 1921 Polish Constitution on 1924 Turkish Constitution
H. Aliyar Demirci


18.
Başarılı Okulların Anahtarı: Etkili Okul Değişkenleri
The Key Of Successful Schools: The Correlates Of School Effectiveness
Fatma Çobanoğlu


19.
Reklam ve Tanıtım ile Yurtdışı Satışlar Arasındaki İlişki: BİST’te İşlem Gören Gıda Firmaları Üzerinde Uygulama
The Relationship between Marketing and Export Sales: On The Food Stuff Industry Companies Quoted in BIST
İbrahim Hüseyni, Reşat Sakur, Ömer Doru
doi: 10.5505/pausbed.2017.08870  

20.
Öğretmenlerin İşle Bütünleşmeleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki
The Relationship Between Teachers' Work Engagement And Organizational Commitment
Bahar Çağrı San, Türkay Nuri Tok


21.
Pınar Kür’ün Küçük Oyuncu Romanında Tiyatro Dünyası
Theatre in Pınar Kür’s Novel Küçük Oyuncu
Mehmet Bakır Şengül


22.
Türkçe Öğretmenlerinin
Turkish Teachers’ Proficiency On “Turkish Language Teaching”
Erkan Çer
doi: 10.5505/pausbed.2017.27870  

23.
Türkiye’de Kent Yoksulluğu ve Çocuk: Nevşehir Örneği
Urban Poverty And Children In Turkey: The Case Of Nevsehir
Hüsniye Akıllı, Abdullah Dirikoç


24.
Turahanzâde Ömer ve Oğlu Hasan Bey'in Tırhala Sancağındaki Vakıfları
Waqfs of the Turahans Omer and His Son Hasan in Trikala
Ayşe Değerli
doi: 10.5505/pausbed.2017.79037