PAU J Soc Sci Ins: 2017 (27)
Cilt: 2017  Sayı: 27 - Mayıs 2017
Özetleri Göster | << Geri
1.
İç Kapak
Inside Cover

Sayfa I (276 kere görüntülendi)

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar II - III (330 kere görüntülendi)

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar IV - V (214 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Kurgu Tekniği ve Arketipsel Eleştiri Bağlamında Yücel Balku'nun Öyküleri
Yücel Balku's Stories With in The Context Of Archetypal Criticism and Fiction
Ahmet Uslu
doi: 10.5505/pausbed.2017.09821  Sayfalar 1 - 27 (268 kere görüntülendi)

5.
Yabancı Dil olarak İngilizce Öğrenicilerinin Web 2.0 Araçları Kullanımı: Ön Bulgular
Exploring EFL Learners' Use of Web 2.0 Tools: Preliminary Findings
Aysel Şahin Kızıl
doi: 10.5505/pausbed.2017.71602  Sayfalar 28 - 40 (277 kere görüntülendi)

6.
Söylemlerin Anatomisi: Andahazi’nin Anatomist Romanında Vücut Politikaları
Anatomy of Discourses: Body Politics in Andahazi’s The Anatomist
Ayşem Seval
doi: 10.5505/pausbed.2017.93585  Sayfalar 41 - 55 (213 kere görüntülendi)

7.
Oğuz Tansel’in Derlediği Masalların Türkçenin Sözvarlığı Bağlamında İncelenmesi
Examining Tales Compiled by Oğuz Tansel Regarding Turkish Vocabulary Use
Canan Aslan
doi: 10.5505/pausbed.2017.72325  Sayfalar 56 - 80 (186 kere görüntülendi)

8.
1940-60 Yılları Arası Türk Resminde Modern Sanat Eleştirisinden Seçkiler
An Anthology Of Modern Art Crıtıcısm On Turkısh Paıntıng Between 1940-60 Years
Candaş Keskin
doi: 10.5505/pausbed.2017.59827  Sayfalar 81 - 93 (165 kere görüntülendi)

9.
1907 Bitlis Depremi ve İsyanında Bir Vali: Ferid Paşa
A governor in 1907 Bitlis earthquake and rebellion: Ferid Pasha
Danyal Tekdal
doi: 10.5505/pausbed.2017.52714  Sayfalar 94 - 116 (190 kere görüntülendi)

10.
Okuma Sürecini Cisimleştirmek: Jasper Fforde'nin The Eyre Affair Romanı
Materializing the Reading Process: Jasper Fforde's The Eyre Affair
F. Zeynep Bilge
doi: 10.5505/pausbed.2017.83798  Sayfalar 117 - 124 (174 kere görüntülendi)

11.
Kral Yazıtlarındaki Propaganda Biçimleri: Erhanedanlar Döneminden Eski Babil’in Sonuna Kadar
The Forms of Propaganda in the Royal Inscriptions of Ancient Mesopotamia: From Early Dynastic Period to the End of Old Babylonian Period
Gökhan Kağnıcı
doi: 10.5505/pausbed.2017.64325  Sayfalar 125 - 135 (184 kere görüntülendi)

12.
Kadın Açısından Kente İlişkin Mekan Pratikleri
The Practices of Urban Space from the Viewpoint of Women
Gül Aktaş
doi: 10.5505/pausbed.2017.43154  Sayfalar 136 - 149 (196 kere görüntülendi)

13.
Türkiye'de Maliye Politikası Aracı Olarak Teşvik Politikaları
Incentive Policies as Fiscal Policy Instruments In Turkey
Güzide Tatar Candan, Volkan Yurdadoğ
doi: 10.5505/pausbed.2017.82084  Sayfalar 150 - 173 (312 kere görüntülendi)

14.
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş Sürecinde Basında Resim Eleştirisi
Painting Criticism In The Press During The Transition From Ottoman To Republic
Halil Özyiğit
doi: 10.5505/pausbed.2017.18209  Sayfalar 174 - 196 (195 kere görüntülendi)

15.
Türkiye'de Vergi Yükünün Ekonomik Büyümeye Etkileri Üzerine Bir Çalışma
A Study on the Effects of Economic Growth on Tax Burden in Turkey
İbrahim Organ, Eren Ergen
doi: 10.5505/pausbed.2017.75508  Sayfalar 197 - 207 (392 kere görüntülendi)

16.
Türkiye’de İllere Göre İnsani Gelişme Endeksi
Human Development Index for Provinces in Turkey
Ferda Esin Gülel, Atalay Çağlar, Sinem Güler Kangallı Uyar, Oğuz Karadeniz, M. Ensar Yeşilyurt
doi: 10.5505/pausbed.2017.99705  Sayfalar 208 - 216 (279 kere görüntülendi)

17.
Yaşam Memnuniyetini Etkileyen Faktörler Üzerine Kapsamlı Bir Model Önerisi
A Comprehensive Model Proposition on Factors Effecting Life Satisfaction
Mustafa Cevdet Altunel, Orhan Akova
doi: 10.5505/pausbed.2017.14471  Sayfalar 217 - 235 (233 kere görüntülendi)

18.
Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Yayınlanan Makaleler Üzerine Bir Analiz Çalışması
An Analysis Study on the Published Articles Relating to the Field of Teaching Turkish to Foreigners
Nurşat Biçer
doi: 10.5505/pausbed.2017.69772  Sayfalar 236 - 247 (671 kere görüntülendi)

19.
E-Ticaretin Vergilendirilme Sorunsalı
The Problem of E-Commerce Taxation
Orçun Avcı
doi: 10.5505/pausbed.2017.42243  Sayfalar 248 - 263 (284 kere görüntülendi)

20.
Milli Mücadele'ye “Şark”tan Bir Destek: Siirt Örneği
A Support To National Struggle From The East: The Case Of Siirt
Ömer Obuz
doi: 10.5505/pausbed.2017.67689  Sayfalar 264 - 276 (236 kere görüntülendi)

21.
Kayseri Örneğinde Yerel Halkın Turizm Faaliyetlerini Nasıl Algıladığının Tespitine Yönelik Bir Araştırma
A Study On The Determination Of How Local People Perceive Tourism Activities In Kayseri
Ömer Şanlıoğlu, Ahmet Erdem
doi: 10.5505/pausbed.2017.82642  Sayfalar 277 - 298 (237 kere görüntülendi)

22.
Türkiye’de Sakin Kent (Cıttaslow) Üyeliğinin Kamusal Mekânlara Etkisine Yönelik Bir İnceleme
An Investıgation On The Effect Of The Slow City (Cittaslow) Membership On Public Spaces In Turkey
Pınar Savaş Yavuzçehre, Onur Donat
doi: 10.5505/pausbed.2017.25901  Sayfalar 299 - 321 (198 kere görüntülendi)

23.
Türkiye’de uygulanan yatırım teşvik politikalarının makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisinin ampirik analizi
Empırıcal analysis of the impact of macroeconomic variables implemented investment incentıves on policies in Turkey
Ersan Öz, Selçuk Buyrukoğlu
doi: 10.5505/pausbed.2017.85530  Sayfalar 322 - 336 (170 kere görüntülendi)

24.
Hellenistik Dönem'de Panionion/İonia Birliği
Panionion /Ionian League in Hellenistic Period
Serpil Aytüre
doi: 10.5505/pausbed.2017.37928  Sayfalar 337 - 348 (193 kere görüntülendi)

25.
“Risâletü’n-Nushiyye” ve “Vagz-ı Azat” ta Nefis Terbiyesi
Purification of Nafs (the Soul) in “Risaletun Nushiyye” and “Vagz-ı Azat”
Soner Sağlam
doi: 10.5505/pausbed.2017.04880  Sayfalar 349 - 351 (165 kere görüntülendi)

26.
Bitişik Eğik Yazı Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri.
Teachers’ Views Of The Practices In Cursive Italic Writing
Türkay Nuri Tok, Hakan Sarıca
doi: 10.5505/pausbed.2017.43043  Sayfalar 352 - 363 (207 kere görüntülendi)

27.
Gelişmekte olan Piyasalarda Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisinin Panel Kantil Regresyon ile İncelenmesi: VISTA Ülkeleri Örneği
The Relationship Between Energy Consumption and Growth in Emerging Markets by Panel Quantile Regression: Evidence from VISTA Countries
Umut Uyar, Altan Gökçe
doi: 10.5505/pausbed.2017.38233  Sayfalar 364 - 373 (215 kere görüntülendi)

28.
Gezi Ruhu’nun Psikolojisi
The Psychology of the Gezi Spirit
Yağız Alp Tangün, Ferihan Polat
doi: 10.5505/pausbed.2017.85619  Sayfalar 374 - 388 (253 kere görüntülendi)

29.
Giresun-Aretias/Khalkeritis Adası Kazıları Seramik Buluntuları
The Ceramic Findings from Giresun-Aretias/Khalkeritis Island Excavation
Ertekin Mustafa Doksanaltı
doi: 10.5505/pausbed.2017.39205  Sayfalar 389 - 403 (235 kere görüntülendi)