PAU J Soc Sci Ins: 2017 (28)
Cilt: 2017  Sayı: 28 - Eylül 2017
Özetleri Göster | << Geri
1.
İç Kapak
Inside Cover

Sayfalar I - II (273 kere görüntülendi)

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar II - III (339 kere görüntülendi)

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar IV - V (210 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Döviz Kurlarındaki Değişmelerin Türkiye'deki Özel Sermayeli Bankaların Bilançoları Üzerine Etkileri
The Effects of Exchange Rates Changes on The Balance Sheets of Private Equity Banks In Turkey
Altan Gökçe, Hakan Sarıtaş
doi: 10.5505/pausbed.2017.84704  Sayfalar 1 - 18 (550 kere görüntülendi)

5.
Balıkesir Oyun Evlerinde Oynanan Geleneksel Çocuk Oyunlarının İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation On The Functions Of Traditional Chıldren Games In Balıkesir Playhouses
Aslı Büyükokutan Töret
doi: 10.5505/pausbed.2017.16768  Sayfalar 19 - 30 (814 kere görüntülendi)

6.
Türkiye’de 1980 Sonrası Kamu Harcamaları, Vergi Gelirleri Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi
The Analysis of The Relationship Between Public Expenditures, Tax Revenues And Economic Growth in Turkey After 1980
Aylin İdikut Özpençe
doi: 10.5505/pausbed.2017.13549  Sayfalar 31 - 41 (723 kere görüntülendi)

7.
Yaşanabilirlik Kavramı Bağlamında Kamusal/Açık Mekânların Değerlendirilmesi: Kırklareli Kent Merkezi Örneği
Evaluation Of Public / Open Spaces In The Context Of Liveability: The Example Of Kirklareli City Center
Azem Kuru, Mete Korhan Özkök
doi: 10.5505/pausbed.2017.90377  Sayfalar 43 - 60 (585 kere görüntülendi)

8.
The Cherry Orchard ve Look Back in Anger adlı Eserlerde Sosyal Sınıf, Ayrımcılık ve Sınıf Çatışması Tartışmaları
Discussions of Social Class, Discrimination and Class Conflict in The Cherry Orchard and Look Back in Anger
Berna Köseoğlu
doi: 10.5505/pausbed.2017.49389  Sayfalar 61 - 72 (1910 kere görüntülendi)

9.
Asya’nın İki Ucundan Görüşler: Türkiye – Japonya Algısı
Opinions from the both sides of Asia: Turkey–Japan Perception
Cahit Kahraman
doi: 10.5505/pausbed.2017.02360  Sayfalar 73 - 86 (502 kere görüntülendi)

10.
Kapitalizmin Çekici Tuzakları Olarak Modern Medya İşletmeleri: İletişim Gereksinimini Karşılayan Çağdaş Sığınaklar
Modern Media Organizations As The Attractive Trap Of Capitalism: Contemporary Shelters On Behalf Of Communication Need
Emrah Cevher, Burak Karabulut, Nurat Kara, Sedat Cereci
doi: 10.5505/pausbed.2017.97059  Sayfalar 87 - 96 (167 kere görüntülendi)

11.
Örgütlerde Algılanan Liderlik Tarzlarının Çalışanların Tükenmişliğine Etkisi
The Influence Of Perceived Leadership Styles In Organizations On The Burnout Of Employees
Erdal Alga
doi: 10.5505/pausbed.2017.63383  Sayfalar 97 - 124 (248 kere görüntülendi)

12.
Ekomüze Kavramının Antalya Termessos Arkeolojik Sit Alanı Örneğinde Değerlendirilmesi
Evaluation of ecomuseum consept in case of Antalya Termessos Archeological Site
Prof. Dr. Elmas Erdoğan, Nergiz Belen
doi: 10.5505/pausbed.2017.15045  Sayfalar 125 - 140 (421 kere görüntülendi)

13.
Stok Maliyetlerinin Ölçüm Ve Muhasebeleştirme Esaslarının VUK, TMS/TFRS Ve YFRÇ Taslağı Açısından Karşılaştırılması
Comparison of Measurement and Accounting Principles of Stock Costs for TPL, TAS/TFRS and LFRF Drfat
Erkan Öztürk
doi: 10.5505/pausbed.2017.83703  Sayfalar 141 - 158 (159 kere görüntülendi)

14.
Çevrim İçi̇ Karar Verme Tarzları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
The Adoptation of Online Decision Making Style Scale to Turkish
Funda Bayrakdaroğlu, Mertcan Taşçıoğlu, Hatice Özkoç
doi: 10.5505/pausbed.2017.25993  Sayfalar 159 - 169 (288 kere görüntülendi)

15.
Türk Heykel Sanatının Az Bilinen Bir Yüzü: Rezan Ramiz Hanım
A Little Known Face Of Turkish Sculpture: Mrs. Rezan Ramiz
Halil Özyiğit
doi: 10.5505/pausbed.2017.21548  Sayfalar 171 - 182 (222 kere görüntülendi)

16.
Türkiye mobil telekomünikasyon sektöründe numara taşıma yönetmeliğinin uygulamaya geçmesinden sonra değiştirme maliyeti ve müşteri sadakati ilişkisi
The relationship between switching cost and customer loyalty after the application of mobile phone number portability regulation at mobile communication sector in Turkey
İsmail Dülgeroğlu, Günay Kurtuldu
doi: 10.5505/pausbed.2017.36449  Sayfalar 183 - 194 (129 kere görüntülendi)

17.
Öğretmen ve Öğrenci Tarafından Oluşturulan Grupların Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi: Kuvvet ve Enerji Örneği
The effect of teacher-generated and student-self-generated groups on academic success and attitude: A case of force and energy
Uğur Birge, Mehmet Akif Haşıloğlu
doi: 10.5505/pausbed.2017.04127  Sayfalar 195 - 212 (474 kere görüntülendi)

18.
Genetik Algoritma İle Doğrusal Regresyonda Tahmin Amaçlı Model Seçimi
Predictive Model Selection in Linear Regression By Genetic Algorithms
Muhsin ÖZDEMİR
doi: 10.5505/pausbed.2017.82712  Sayfalar 213 - 233 (571 kere görüntülendi)

19.
Üniversite Öğrencilerinin Yenilikçilik Eğilimi ile Girişimcilik Potansiyelleri Arasındaki İlişkiye Ailelerin Girişimcilik Öyküsünün Aracı Etkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
A Study on the Investigation of the Intermediary Effect of Entrepreneurship History of the Families on the Relationship Between Innovation Tendency and Entrepreneurial Potentials of University Students
Muhterem Şebnem Ensari, Hazal Koray Alay
doi: 10.5505/pausbed.2017.43815  Sayfalar 235 - 247 (486 kere görüntülendi)

20.
Boris Vain'ın
Black Humor in Boris Vian's
Nurten Sarıca
doi: 10.5505/pausbed.2017.48303  Sayfalar 249 - 256 (357 kere görüntülendi)

21.
Labraunda Su Kompleksi Kazıları ve İnce Cidarlı Seramiği (Ön Rapor)
The Thin-Walled Pottery from the Excavations at Labraunda Water Complex (Preliminary Report)
Ömür Dünya Çakmaklı
doi: 10.5505/pausbed.2017.60565  Sayfalar 257 - 269 (225 kere görüntülendi)

22.
Algılanan Kurumsal Destek Ölçeğinin Psikometrik Açıdan İncelenmesi
Psychometric Study of the Turkish Survey of Perceived Organizational Support (SPOS)
Özlü Dolma, Ayşe Alev Torun
doi: 10.5505/pausbed.2017.89106  Sayfalar 271 - 295 (150 kere görüntülendi)

23.
Yerel Yönetişimin Yeni Bir Kurumsal Aracı Olarak Kalkınma Kurulları: İzmir Kalkınma Kurulunda Nitel Bir Araştırma
Development Boards As A New Instıtutıonal Vehıcle In Local Governance: Qualıfıed Research In The Izmır Development Assembly
Rasim Akpınar
doi: 10.5505/pausbed.2017.77598  Sayfalar 297 - 310 (263 kere görüntülendi)

24.
Söylem Ve Belge Analiziyle Adalet Ve Kalkınma Partisi İle Saadet Partisi Arasında Laiklik Meselesine Yaklaşım Farkı
The Difference Of Understanding About The Laicism Issue Between The Justice And Development Party And The Felicity Party Through Document And Discourse Analysis
Sami Zariç
doi: 10.5505/pausbed.2017.45712  Sayfalar 311 - 324 (418 kere görüntülendi)

25.
Yöre halkının turistlerle ilişkilerinde iletişim becerileri farklılıklarının sosyo-demografik faktörlere göre incelenmesi: Pamukkale ve Karahayıt destinasyonunda bir araştırma
Evaluating communication skills differences between local residents and tourists due to socio-demographic factors: a research on Pamukkale and Karahayıt destination
Seher Ceylan, Nuray Selma Özdipçiner
doi: 10.5505/pausbed.2017.67699  Sayfalar 325 - 340 (255 kere görüntülendi)

26.
Joe Orton'un Demokratik Deliliği: Politik Bir Komedi Olarak Uşak Ne Gördü
Joe Orton's Democratic Lunacy: What the Butler Saw as a Political Comedy
Sena Şahini
doi: 10.5505/pausbed.2017.05914  Sayfalar 341 - 352 (164 kere görüntülendi)

27.
Okul Yöneticileri Gözünden Kadın Okul Yöneticileri
Women School Principals In The Eyes of School Principals
Türkay Nuri Tok, Nesrin Yalçın
doi: 10.5505/pausbed.2017.36025  Sayfalar 353 - 366 (520 kere görüntülendi)

28.
Kısıtlı Bütçe İle Kasko Yaptırılacak Araçların Seçimi İçin Bulanık AHP-TOPSIS Temelli Örnek Bir Çalışma
A Fuzzy AHP-TOPSIS Model Based Case Study for Selecting Vehicles to Buy Casco Insurance under Limited Budget
Zafer Yılmaz
doi: 10.5505/pausbed.2017.79058  Sayfalar 367 - 381 (232 kere görüntülendi)