PAU J Soc Sci Ins: 2018 (30)
Cilt: 2018  Sayı: 30 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
1.
İç Kapak
Inside Cover

Sayfa I (128 kere görüntülendi)

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar II - III (148 kere görüntülendi)

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar IV - VI (126 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Richard Wright'ın Vahşi Tatil Romanında Irk, Özgürlük ve Etik Karışıklıkları
The Intricacies of Race, Freedom and Ethics in Richard Wright's Savage Holiday
Aşkın Çelikkol
doi: 10.5505/pausbed.2018.33154  Sayfalar 1 - 16 (214 kere görüntülendi)

5.
Pam Gems'in Dusa, Fish, Stas and Vi Adlı Oyununda Feminizmler
Feminisms in Pam Gems' Play Dusa, Fish, Stas and Vi
Ayça B. Ülker Erkan
doi: 10.5505/pausbed.2018.26213  Sayfalar 17 - 27 (142 kere görüntülendi)

6.
Destinasyon Seçiminde Yenilik Arama Davranışı
Novelty Seeking Behavior in Destination Decision Making
Aytuğ Arslan, Özer Yılmaz, Hakan Boz
doi: 10.5505/pausbed.2018.58058  Sayfalar 29 - 40 (254 kere görüntülendi)

7.
“Resilience” Kavramının Sosyal Bilimlerde Türkçe Kullanımları Bağlamında Değerlendirilmesi
Evaluation Of “Resilience” Concept Regarding Its Turkish Usages In Social Sciences
Dilek Yılmaz Börekçi, Merve Gerçek
doi: 10.5505/pausbed.2018.72473  Sayfalar 41 - 51 (258 kere görüntülendi)

8.
Twitter Kullanıcılarının Cinsel İstismar Olaylarına Verdikleri Tepkiler: Kullanıcıların Profili ve İçerik Analizi
The Reactions of The Twitter Users To Abuse Incidents: Users’ Profile and Content Analysis
Duygu Dumanlı Kürkçü
doi: 10.5505/pausbed.2018.56667  Sayfalar 53 - 65 (705 kere görüntülendi)

9.
Türkiye’de Yer Alan Şehirlerin Yaşam Kalitelerinin SWARA Entegreli TOPSIS Yöntemi ile Belirlenmesi
Determining the Quality of Life the Cities in Turkey Using SWARA Integrated TOPSIS Method
Ertuğrul Ayyıldız, Emrullah Demirci
doi: 10.5505/pausbed.2018.16870  Sayfalar 67 - 87 (149 kere görüntülendi)

10.
Solon ve Tarafsızlık Karşıtı Yasası
Solon and the Law Against Neutrality
Esengül Akıncı Öztürk
doi: 10.5505/pausbed.2018.93695  Sayfalar 89 - 98 (751 kere görüntülendi)

11.
Bayes Ağ Modelleri İle Finansal Piyasa Dinamikleri Üzerine Bir İnceleme: Elektrik Üretim Şirketleri Uygulaması
A Review of Financial Market Dynamics with Bayes Network Models: The Application of Electricity Generation Companies
Fatma Busem Hatipoğlu, Erdoğan Gavcar
doi: 10.5505/pausbed.2018.47704  Sayfalar 99 - 107 (155 kere görüntülendi)

12.
Macar Dil Yenileştirme Hareketi
The Hungarian Language Reform Movement
Gökhan Dilbaş
doi: 10.5505/pausbed.2018.49092  Sayfalar 109 - 122 (194 kere görüntülendi)

13.
Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Piyano İle Eşlikleme Becerileri Üzerine Sistematik Derleme Çalışması
Systematic Compilation Research About Accompaniment Skills With Piano In Music Teacher Training Institutions
Gökhan ÖZDEMİR
doi: 10.5505/pausbed.2018.15428  Sayfalar 123 - 132 (153 kere görüntülendi)

14.
Küresel Kapitalizm ve Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları
Global Capitalism and Gender Equality Discussions
Gönül İçli
doi: 10.5505/pausbed.2018.91886  Sayfalar 133 - 143 (477 kere görüntülendi)

15.
Türkiye İle İran Arasındaki İkili Ticaretin Analizi
An Analysis of Bilateral Trade between Turkey and Iran
Güçgeldi Bashimov
doi: 10.5505/pausbed.2018.27146  Sayfalar 145 - 155 (127 kere görüntülendi)

16.
Kişilik ve Duygusal Emek Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Banka Çalışanları Örneği
A Study on Determination of the Relationship Between Personality and Emotional Labor: Sample of Bank Employee
Zemzem Aslan, Güler Sağlam Arı
doi: 10.5505/pausbed.2018.86548  Sayfalar 157 - 171 (321 kere görüntülendi)

17.
Hesaplamali düşünmenin öğretimine ilişkin özyeterlik algisi ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
The scale of self-efficacy perception towards teaching computational thinking: a validity and reliability study
Hüseyin Özçınar, Ebru Öztürk
doi: 10.5505/pausbed.2018.82574  Sayfalar 173 - 195 (166 kere görüntülendi)

18.
Küçük Prens ve Modern Girişimcilik ve İşletmecilik Paradigması Üzerine Nitel Bir Değerlendirme
The Little Prince and A Qualitative Evaluation on Modern Entrepreneurship and Business Administration Paradigm
İbrahim Durak
doi: 10.5505/pausbed.2018.04875  Sayfalar 197 - 206 (427 kere görüntülendi)

19.
Mintzberg’in Örgütsel Yapılandırma Teorisi Bağlamında Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir İncelenme
A Research on Civil Society Organizations in Turkey in Terms of Mintzberg’s Organizational Configuration Theory
Kamil Demirhan
doi: 10.5505/pausbed.2017.16013  Sayfalar 207 - 221 (346 kere görüntülendi)

20.
Seyahat Bloglarının Destinasyon Seçimine Etkisi
The Effects Of Travel Blogs On Destination Choice
Mehmet Can Doğaner, Ece Armağan
doi: 10.5505/pausbed.2018.65902  Sayfalar 223 - 237 (226 kere görüntülendi)

21.
Günümüzün Tüketim Toplumlarında Medyanın Manipülatif Gücü
Manipulative Power of Media in Today's Consumerist Societies
Meltem Uzunoğlu Erten
doi: 10.5505/pausbed.2018.93824  Sayfalar 223 - 248 (100 kere görüntülendi)

22.
Doğa ve Çevre Eğitimi İçin Öğretim Materyali olarak Avatar Filmi
Avatar As An Instructional Material In Environmental Training/Education
Sema Takmaz, Miraç Yılmaz, Fatma Kalpaklı
doi: 10.5505/pausbed.2018.94914  Sayfalar 249 - 263 (450 kere görüntülendi)

23.
Sanal Kaytarma Ve Beş Büyük Kişilik Özelliği Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma
The Relatıonshıp Between Cyberloafıng And The Bıg Fıve Personalıty Traits
Edip Örücü, Müjde Aksoy
doi: 10.5505/pausbed.2018.65668  Sayfalar 265 - 282 (238 kere görüntülendi)

24.
Örgütsel Davranış Yazınında Ölçek Geliştirme: Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirilerinin İncelenmesi
Scale Development Studies in Organizational Behavior: Analysis of National Management and Organization Congress’ Proceedings
Nurgül Keleş Tayşir, Beliz Ülgen, Nihan Yavuz
doi: 10.5505/pausbed.2018.71224  Sayfalar 283 - 295 (196 kere görüntülendi)

25.
Sağlık Çalışanlarının Güvenlik İklimi Algılarının Belirlenmesine İlişkin Bir Kamu Hastanesinde Araştırma
Study in a Public Hospital on the Determination of Safety Climate Perceptions of Health Employees
Fatih Şantaş, Gülcan Şantaş, Özlem Özer, Deniz Say Şahin
doi: 10.5505/pausbed.2018.78557  Sayfalar 297 - 307 (245 kere görüntülendi)

26.
Marka yarar boyutlarına ilişkin bir ölçek sınaması: Moda sektörü örneği
A scale testing relation to the brand advantage dimensions: Sample of fashion industry
Saliha Ağaç, Serap Dengin Sevinir
doi: 10.5505/pausbed.2018.21033  Sayfalar 309 - 319 (149 kere görüntülendi)

27.
Evlilikte problem çözmeyi yordayan değişkenlerin incelenmesi
Examination of the variables predicting to solve problems in marriage
Serkan Altuntaş, Emine Durmuş
doi: 10.5505/pausbed.2018.24392  Sayfalar 321 - 331 (162 kere görüntülendi)

28.
Fay Weldon’ın Darcy’nin Ütopyası’nda Baskıcı ve Sömürücü Ataerkil Söylemin Yıkılması
Subversion of Oppressive and Manipulative Patriarchal Discourse in Fay Weldon's Darcy's Utopia
Şebnem Düzgün
doi: 10.5505/pausbed.2018.75002  Sayfalar 333 - 342 (79 kere görüntülendi)

29.
Felsefi Ben, Analitik Parça ve Ötekileştirme Ssosyolojisi
The Philosophical I, Analytic Piece and Othering Sociology
Mehmet Fatih Doğrucan
doi: 10.5505/pausbed.2018.35119  Sayfalar 343 - 348 (91 kere görüntülendi)